top of page

 

Advent 
   
   3de zondag

advent 3_0.jpg
25/FEB

Debate: God in the Modern World

Wednesday, February 25 at 15:00

29/FEB

Easter Prayers

Sunday, February 29 at 19:00

"So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand."

Isaiah 41:10

AN INCLUSIVE COMMUNITY FOR ALL WHO

EERSTE LEZING
     Uit de profeet Jesaja (61,1-2a.10-11)
 
De geest van de Heer God rust op mij,
want de Heer heeft mij gezalfd.
Hij heeft mij gezonden
om de armen het blijde nieuws te brengen,
om gebroken harten te verbinden,
om de gevangenen vrijlating te melden,
en de geketenden de terugkeer naar het licht;
om het genadejaar van de Heer te melden.
 
Ik verheug mij uitbundig vanwege de Heer,
ik jubel en juich om mijn God,
want Hij heeft mij bekleed met gewaden van redding,
mij gehuld in een mantel van heil,
zoals de bruidegom een kroon opzet
en de bruid zich met haar juwelen siert.
Want zoals de aarde groen voortbrengt
en een tuin het opgenomen zaad laat ontkiemen,
zo laat de Heer God uw heil ontkiemen,
uw luister voor het oog van alle volken.

TWEEDE LEZING
     Uit de eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen (5,16-24)
 
Zusters en broeders,
 
Wees altijd verheugd.
Bid zonder ophouden.
Dank God voor alles.
Dit verlangt God van u in Christus Jezus.
Blus de Geest niet uit,
kleineer de profetische gaven niet,
keur alles, behoud het goede.
Houd u ver van alle soort kwaad.
De God van de vrede,
moge Hij u heiligen, geheel en al;
moge u volkomen, naar geest, ziel en lichaam,
ongerept bewaard blijven
tot de komst van onze Heer Jezus Christus.
Die u roept is getrouw:
Hij zal zijn woord houden.


EVANGELIE
    

     Uit de blijde boodschap van onze Heer Jezus
     zoals die voor ons werd opgetekend door Johannes (1,6-8.19-28)
 
Er is een mens geweest, een gezondene van God;
zijn naam was Johannes.
Hij kwam als getuige:
hij moest getuigen van het licht,
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
Hij was niet het licht, hij moest getuigen van het licht.
 
Dit dan is het getuigenis van Johannes.
De Joden hadden uit Jeruzalem
priesters en Levieten op hem afgestuurd met de vraag:
'Wie bent u?'
Onomwonden kwam hij ervoor uit:
'Ik ben de Messias niet.'
'Wie dan wel? Bent u Elia?' vroegen ze.
'Die ben ik ook niet', antwoordde hij.
'Bent u soms de profeet?' –
'Nee', zei hij.
'Wie bent u dan?' drongen ze aan.
'We willen een antwoord geven
aan degenen die ons gestuurd hebben.
Wat zegt u over uzelf?'
Hij zei:
'Ik ben een stem die roept in de woestijn:
"Maak recht de weg van de Heer",
zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.'
 
De afgevaardigden,
die uit de kring van de farizeeën kwamen,
drongen verder aan en vroegen:
'Maar als u de Messias niet bent
en ook Elia niet of de profeet,
waarom doopt u dan?'
Johannes gaf hun ten antwoord:
'Ik doop in water.
Maar zonder dat u Hem herkent staat Hij al in uw midden:
Hij die na mij komt,
maar wiens schoenriem ik niet waard ben los te maken.'
Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan,
waar Johannes aan het dopen was.

OVERWEGING

‘Het gebeurde aan de overkant van de Jordaan waar Johannes aan het dopen was..’. Dat lijkt niet speciaal maar voor joden in de tijd van Jezus klonk dat heel belangrijk. Johannes doopte immers op de plek waar meer dan duizend jaar eerder het volk onder de leiding van Jozua, het ‘Beloofde land’ was binnengekomen. Dus was de oproep van Johannes groot nieuws voor het volk dat nu verdrukt en uitgebuit onder Romeinse heerschappij leefde.

Zo groot was dat nieuws dat het zonder radio of tv, zonder GSM of Smartphone, tot in Jeruzalem was doorgedrongen, tot bij de Farizeeën die een onderzoekscommissie van enkele priesters en levieten ter plekke stuurden om die Doper aan de tand te voelen. ’Wie zijt gij?’ vroegen ze hem. ‘Ik ben niet de Messias’, was het antwoord van de Doper. ’Ik ben niet Elia en ik ben niet de profeet.’ Jamaar, wie was hij dan wel? En wie gaf hem het recht om te dopen? In wiens naam deed hij dat? Johannes geeft zijn identiteit niet prijs. Hij noemt zichzelf ‘een roepende in de woestijn’: de voorloper van iemand die groter was dan hijzelf. Van wie hij zelfs niet waardig was de riem van zijn sandalen los te maken. ‘Maakt de weg recht voor de Heer!’ preekte hij.

In verre tijden hield een zegevierende koning een triomfantelijke intocht in de steden die hij had overwonnen. Dan moesten de wegen speciaal worden effengemaakt. Net zoals toen koning Albert I tijdens de eerste wereldoorlog een bezoek bracht aan zijn soldaten achter het front in de streek van Veurne. Het had gesneeuwd en speciaal voor de koning had men ‘s morgens vroeg een paadje gebaand waarlangs de koning kon stappen zonder zijn laarzen nat te maken.

Dat beeld gebruikt Johannes. Als hij oproept om de weg vrij te maken voor degene die in aantocht is, dan wijst hij er op dat degene die na hem komt niet zomaar de eerste de beste is. Hij zal koning zijn, Hij zal herder zijn, Hij zal een licht zijn voor het hele volk. Dat was vreugdevol nieuws voor de verdrukte kleine man daar bij de Jordaan. Eindelijk was een redder in aantocht, en als teken van bekering en voorbereiding liet iedereen zich dopen.

Elk van de vier evangelisten, Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes, getuigen over het optreden van Johannes de Doper. ‘Midden onder u staat Hij die gij niet kent ‘ zei de Doper. Kennen wij hem ? De profeet Jesaja licht een tipje van de sluier op: “De komende zal aan armen de Blijde boodschap brengen, Hij zal gebroken harten genezen aan gevangenen vrijlating melden en vrijheid aan allen die opgesloten zijn.”

Christenen hebben in die ‘komende’ Jezus van Nazaret gezien, van wie de geboorte binnenkort gevierd wordt. Voor Hem moet ook nu de weg vrijgemaakt worden. Het is duidelijk dat het niet zomaar om een gewone weg gaat. Het gaat om de binnenkant, het gaat om de weg naar het hart.

 

Agnes Lameire

bijbel.jpg
Johannes-de-doper.jpg

bottom of page