top of page
doop 01.jpg

BELIEVE IN THE LOVE AND SPIRIT OF THE CHURCH

EFFETA-PAROCHIE

onze privacyverklaring

25/FEB

Debate: God in the Modern World

Wednesday, February 25 at 15:00

29/FEB

Easter Prayers

Sunday, February 29 at 19:00

Privacyverklaring
Pastorale eenheid  Effeta Brugge vzw

 

 

De Pastorale Eenheid Effeta Brugge hecht belang aan uw privacy en werkt volgens de Europese richtlijn in uitvoering van de GDPR (25 mei 2018).  Lees hieronder onze privacyverklaring.

 

-  De P.E. Effeta Brugge vzw, Ronsaardbekestraat 53, 8000 Brugge, met als ondernemingsnummer 0717-980-835.
 

-  De P.E. Effeta Brugge vzw hecht belang aan uw privacy. Daarom willen we u hierbij op de hoogte brengen welke persoonlijke gegevens we van u bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk willen wij u informeren wat uw rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit alles kadert in de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ die van kracht is sedert 25 mei 2018 (afgekort: GDPR).
 

-  Als organisatie is P.E. Effeta Brugge vzw verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:  
   

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens: 
Carmino Bohez, pastoor  
Pastorale Eenheid Effeta Brugge vzw
Ronsaardbekestraat 53 – 8000 Brugge
pastoor@effeta.be

 


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden door P.E. Effeta Brugge vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en op basis van de respectieve rechtsgronden:
 

 - om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van P.E. Effeta Brugge vzw; (op grond van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en uitvoering overeenkomst)
 

- om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, het opsturen van pastorale informatie, het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (op grond van toestemming van u als betrokkene)
 

- voldoen aan wettelijke verplichtingen inzake verzekeringen, de vzw-wetgeving (registratie van gegevens bestuurders en leden vzw) (op grond van wettelijke verplichting)
 

- bijhouden van de parochieregisters, conform het kerkelijk recht.

 

Indien u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing (beperkt tot u verder blijven informeren over activiteiten van P.E. Effeta Brugge vzw), volstaat het ons dat mee te delen op mailadres secretariaat@effeta.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen ze over te dragen.

 


Welke gegevens verwerken en bewaren wij?

 

- Als u een ouder van een dopeling, eerstecommunicant of vormeling bent, dan vragen we naar de naam, voornaam, geboorteplaats en geboortedatum van het kind, naam, voornaam en adres van de ouders, telefoon en mailadres van de ouders en de gegevens van het doopsel van het kind (datum en plaats).
 

 - Als u huwt, dan vragen we naar de naam, voornaam, domicilie, toekomstig adres, telefoon, GSM, emailadres, gegevens van de ouders, geboorteplaats, geboortedatum, de gegevens van het burgerlijk huwelijk, de gegevens van het kerkelijk huwelijk, gegevens over de huwelijkstaat, eventuele huwelijksbeletsels.
 

 - De namen en coördinaten van de contactperso(o)n(en) bij een overlijden bewaren wij tot de Allerzielen (2 november) die volgt op de uitvaart.
 

- Als u een sacrament toegediend krijgt, nemen we dit op in onze parochieregisters conform het kerkelijk recht.
 

- Van onze vrijwilligers vragen we naar naam, voornaam, geboortedatum, adres en eventueel ook mailadres en telefoon.
 

- Bent u lid, of is uw zoon of dochter lid van onze misdienaars- of acolietengroep of groep lectoren, dan bewaren we volgende gegevens van de betrokkenen: naam, voornaam, adres, telefoon en mailadres.
 

 - Van de abonnees van onze nieuwsbrief bewaren we het mailadres.  
 

 - Wanneer u het inschrijfgeld voor een initiatief van de P.E. overschrijft via de bank, dan houden wij ook het nummer van uw bankrekening bij. Dit doen we om vlot uw deelname terug te kunnen betalen mocht een activiteit geannuleerd worden.
 

- De gegevens van de abonnees van Kerk & Leven worden bewaard en verwerkt op de servers van Uitgeverij Halewijn. De verantwoordelijken voor deze gegevensbewerking zijn te contacteren via Kerk & Leven Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen.

 

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard in de parochieregisters, in Excelbestanden, in emailadressenlijsten en in Word-bestanden op de pc's in het secretariaat, bij de pastoor en bij daartoe aangeduide individuele leden van het Effeta-team. 

 

 

Delen van gegevens

 

Uw persoonlijke gegevens geven we nooit door aan derden.
 

Audio-visueel materiaal en sociale media
 

Het is mogelijk dat er tijdens activiteiten foto’s of filmpjes gemaakt worden. U zal hiervan op het moment zelf op de hoogte gebracht worden. Op dat moment krijgt u de kans om te melden of u al dan niet in beeld wil komen. In het geval van de initiatiesacramenten of het huwelijk houden we rekening met de ingevulde privacy-formulieren.
 

 

Website en sociale media
 

- Op onze website en Facebookpagina komen uitnodigingen en verslagen met foto’s van onze activiteiten. Via deze kanalen geven we nooit persoonlijke gegevens mee. In het geval van de initiatiesacramenten of het huwelijk houden we rekening met de ingevulde privacy-formulieren. 
 

 - Onze website verzamelt nooit anonieme of gegevensreeksen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt, of de domeinnaam van de website waarlangs u naar onze website gekomen bent of waarlangs u die verlaat.

 


Bewaartermijn


De parochieregisters worden bijgehouden overeenkomstig het kerkelijk recht. P.E. Effeta Brugge vzw bewaart de persoonsgegevens slechts zolang als noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 

 

Beveiliging van de gegevens
 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:
 

 - Alle personen die namens P.E. Effeta Brugge vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 Inzake de bescherming en verwerking van gegevens  hebt u de volgende rechten:
 

 - recht op informatie wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt;
 

- recht op inzage en kopie van uw gegevens, zoals deze bewaard worden in ons administratief systeem;
 

- recht op aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens;
 

- recht op bezwaar;
 

- recht op vergetelheid, of het verwijderen van uw gegevens (dit recht kan enkel uitgeoefend voor zoverre het de uitvoering van administratieve of kerkrechtelijke of bestuurlijke verplichtingen niet onmogelijk maakt);
 

- recht op het intrekken van de toestemming om uw gegevens bij te houden of te verwerken;

 

- recht op beperking van verwerking.

 

 

Als u uw rechten in het kader van GDPR wil uitoefenen, dan kan u ons contacteren via ons mailadres:

                               secretariaat@effeta.be

bottom of page