top of page

 

Advent 
   
   4de zondag: lezingen

advent-4 rood.jpg
25/FEB

Debate: God in the Modern World

Wednesday, February 25 at 15:00

29/FEB

Easter Prayers

Sunday, February 29 at 19:00

"So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand."

Isaiah 41:10

AN INCLUSIVE COMMUNITY FOR ALL WHO

EERSTE LEZING
     Uit het tweede boek Samuël  (7,1-5.8b-11.16)
 
Toen koning David zijn intrek had genomen in zijn paleis,
en de Heer gezorgd had dat al zijn vijanden, in heel de omtrek,
hem met rust lieten,
zei hij tegen de profeet Natan:
'Nu moet u eens zien!
Ik woon in een paleis van cederhout
en de ark van God staat onder tentdoek!'
Natan zei tegen de koning:
'Doe gerust wat u van plan bent; de Heer staat u bij.'
 
Diezelfde nacht nog
werd het woord van de Heer gericht tot Natan:
'Zeg tegen mijn dienaar David:
"Zo spreekt de Heer:
U wilt voor Mij een huis bouwen en Mij daarin laten wonen?
Zo spreekt de Heer van de machten:
Ik heb u uit de steppe gehaald, achter de schapen vandaan,
om vorst te zijn over mijn volk Israël.
Op al uw tochten heb Ik u bijgestaan,
al uw vijanden heb Ik vernietigd,
uw naam heb Ik groot gemaakt
als die van de groten van de aarde.
Ik heb mijn volk Israël een gebied gegeven
en het daar geplant om er te wonen,
zonder nog opgeschrikt of onderdrukt te worden
door boosdoeners, zoals vroeger,
in de tijd dat Ik over mijn volk Israël rechters had aangesteld.
Ik heb gezorgd dat al uw vijanden u met rust laten.
De Heer kondigt u aan
dat de Heer een huis voor u zal oprichten.
Zo zullen uw huis en uw koninklijke macht
blijven bestaan voor altijd;
uw troon staat voor eeuwig vast." '

 

TWEEDE LEZING
     Uit de brief van Paulus aan de Romeinen.  (16,25-27)
 
Zusters en broeders,
 
Aan Hem die de macht heeft u sterk te maken –
volgens het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig,
volgens de openbaring van het geheim
dat eeuwenlang verzwegen bleef maar nu is onthuld,
en dat aan de hand van profetische geschriften
krachtens de opdracht van de eeuwige God
is meegedeeld aan alle heidenvolken,
om hen te brengen tot gehoorzaamheid aan het geloof –
aan Hem, de enige, alwijze God, zij de heerlijkheid,
door Jezus Christus tot in alle eeuwigheid!
Amen.


EVANGELIE
    

          Uit de blijde boodschap van onze Heer Jezus Christus
          zoals die voor ons werd opgetekend door Lucas (1,26-38)
 
Toen Elisabet zes maanden zwanger was
werd de engel Gabriël door God gezonden
naar een stad in Galilea, met de naam Nazaret,
naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef,
die uit het huis van David stamde;
haar naam was Maria.
De engel trad bij haar binnen en zei:
'Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.'
Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei
en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had.
Maar de engel zei:
'Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God.
U zult zwanger worden en een zoon baren,
die u de naam Jezus moet geven.
Hij zal een groot man zijn,
en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd.
God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven.
Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob,
en aan zijn koningschap zal geen einde komen.'
'Maar hoe moet dat dan?' zei Maria tegen de engel.
'Ik heb geen omgang met een man.'
De engel antwoordde haar:
'Heilige Geest zal op u komen
en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken.
Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God.
Bovendien, ook Elisabet, uw verwante,
is op haar oude dag zwanger van een zoon;
zij werd onvruchtbaar genoemd,
maar zij is al in haar zesde maand.
Want voor God is niets onmogelijk.'
Toen zei Maria:
'Ik ben de dienares van de Heer;
laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.'
Toen ging de engel van haar weg.

OVERWEGING

Kerstmis staat weer voor de deur. God, die Liefde is, wil weer geboren worden op onze aarde, in ons hart. Is het wel mogelijk?  Is het wel mogelijk dat de Liefde dit jaar weer komt wonen in onze wereld van 2020, met alles wat er is gebeurd dit voorbije jaar?

Wij, gelovigen, wij durven verkondigen: Ja, want voor God is niets onmogelijk!  

Daarom brengen wij in herinnering wat Hij reeds allemaal deed: Wie was het die, lang geleden, David, een kleine schaapherder aanstelde tot machtige koning van Israël? Het was God die dat deed! Wie was het die, lang geleden, een eenvoudig meisje uit Nazaret uitnodigde moeder te worden van Zijn Zoon? Het was God die dat deed! Hij onze God, Hij doet wondere dingen aan ons, kleine mensen. Ja, wij durven geloven dat Hij ook dit jaar weer de heilzame geboorte van Zijn liefde in ons hart mogelijk maakt.   Inderdaad voor onze God is niets onmogelijk.

Maar, omdat Hij geen dwingende Albeheerser wil zijn, en een God van Liefde wil blijven, zal Hij in onze menselijke wereld niets bewerken zonder de toestemming en de medewerking van de mensen. Daarom blijven wij vandaag met respect en schroom stilstaan bij die jonge, zwangere vrouw die Gods plan beaamt en mogelijk maakt, Maria, voorbeeld voor ons geloof.

Zoals bij haar, leeft er eigenlijk ook bij ieder van ons een groot en diep verlangen naar dat liefde-Kind, dat tot vrede uitnodigt in onze wereld van oorlogen en bewapening, dat verzoening wil brengen in onze verscheurde gezinnen, dat verdraagzaamheid aanmoedigt in ons twistzieke land en dat ons allen inspireert tot grotere dienstbaarheid en milde vriendelijkheid, ook voor de armen uit onze stad. Naar dat Kind verlangen wij diep!  

Alleen moeten wij het dan ook dit jaar weer laten geboren worden. Dat kan, als wij met eenvoudige en duidelijke gebaren de liefde weer willen binnenlaten in ons hart, de liefde opnieuw een kans willen geven in ons leven.  

In deze dagen is het goed te beseffen dat God onder ons wil komen wonen, maar wel als een kind. Dat betekent dat de Liefde zelf weer zo sprankelend fris wil zijn, zo nieuw, zo hoopvol, maar dan ook zo weerloos als een kind. En wij hebben het wel een beetje moeilijk om dit Kind met die weerloosheid van de liefde, te aanvaarden.

Dat vraagt van ons een stuk bekering. Maar dat leert het kerstgebeuren ons juist elk jaar opnieuw: dat onze liefde-God geen macht wil uitoefenen, ons niet wil dwingen, maar ons alleen kan en wil uitnodigen tot vrije wederliefde. Zoals een pasgeboren kind dat, gewoon door er te zijn, in al zijn weerloosheid, diegenen die rond zijn wiegje komen staan, uitnodigt en beweegt tot zoveel warme liefde en edelmoedige zorg.

In deze dagen vóór Kerstmis moeten wij ons afvragen of wij echt toelaten dat de “weerloze” liefde ons opnieuw uitnodigt tot gulle wederliefde.  

Dat is de boodschap van het evangelie voor ons allen vandaag: "Vrees niet, begenadigden! De Heer is met u! Vrees niet, want gij hebt genade gevonden bij God! Laat Jezus - de liefde in uw hart - meer en meer ter wereld komen in uw leven. Het kan! Voor God is niets onmogelijk!"

 

Frans Mistiaen, s.j.

bijbel.jpg
fotobehang-eenvoudige-tekening-van-een-z

bottom of page