top of page

 

Advent 
   
   3de zondag

advent 3_0.jpg
25/FEB

Debate: God in the Modern World

Wednesday, February 25 at 15:00

29/FEB

Easter Prayers

Sunday, February 29 at 19:00

"So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand."

Isaiah 41:10

AN INCLUSIVE COMMUNITY FOR ALL WHO

Uitkijken naar Kerstmis
is ieder jaar weer aangetrokken worden
door het licht in een donkere tijd.

Dat is niet enkel spiritueel zo,
de lezingen van vandaag geven aan
dat het om concreet licht gaat voor concrete mensen
die reëel in de duisternis zitten.
Mensen wiens hart gebroken is.
Mensen die gevangen zitten in vooroordelen en angst.
Mensen ook die in een lamentabele woonsituatie moeten leven,
Welzijnszorg vraagt daar deze advent bijzondere aandacht voor.
Voor allen die in duisternis zitten,
heeft God in Jezus een blijde boodschap.

Gerechtigheid hoort er te zijn voor iedereen.
We kijken uit naar ‘iemand’
die de mantel der gerechtigheid draagt.
Iemand die iedereen bij de hand neemt
en ons allen meevoert tot heiligheid.

Laat het vuur weer branden
waar leven verdord is,
de bron opgedroogd, de liefde verkild
en waar de dagen troosteloos geworden zijn.
 
Laat het vuur weer branden
waar mensen zich hebben opgesloten in zichzelf,
bezeerd zijn in hun vertrouwen,
al te vermoeid raakten en niets meer verwachten.
 
Laat het vuur weer branden
waar mensen alleengelaten zijn,
hun taal niet werd verstaan,
hun liefde niet aanvaard,
waar zij enkel nog twijfelen aan zichzelf.
 
Laat het vuur weer branden
waar de liefde is gestorven
en nooit meer wordt uitgesproken,
waar mensen verbitterd zijn,
alleen nog maar gevoed door stille wrok.
 
Laat ons het vuur weer ontsteken.

 

Sytze de Vries

afbeelding 1ste zondag advent 08.png

We ontsteken de derde kaars

 

In de advent zien we uit naar Jezus,
het licht in ons leven,
het licht voor de wereld.
Vier weken lang zien we uit
naar zijn warm licht
voor de meest kwetsbaren en armen in onze samenleving.

Met het aansteken van de kaarsen op onze adventskrans
drukken we ons verlangen uit
dat het solidaire licht van Welzijnszorg mag groeien
opdat ieder mens kan thuiskomen
in een goede en veilige woning.
 
Bij het aansteken van de derde kaars op onze adventskrans,
spreken we onze goede wil uit
om zelf getuige te zijn van het licht,
om Gods licht te laten schijnen
op situaties van onrecht en onverschilligheid.
God roept ons daartoe op,
Hij die roept is getrouw:
Hij zal zijn woord gestand doen.

Woorden van te leven

 

In het evangelie horen wij hoe Johannes de doper
wordt voorgesteld door de evangelist Johannes:
hij is degene die getuigenis aflegt over de messias,
de grote onbekende te midden van zijn volk.
 
De eerste lezing is een profetie van Jesaja,
die Jezus later op zichzelf heeft toegepast.
 
In de tweede lezing roept Paulus ons op
in blijheid stand te houden.

advent 3_0.jpg

Je moet goed gek zijn
om in een woestijn te staan roepen.
Wie luistert nu in een woestijn…
Daar komt niemand,
daar is geen leven.

Toch staat Johannes in de woestijn te roepen.
Er komen mensen naar hem luisteren.
Wat hebben zij daar te zoeken ?
Ze zijn op zoek naar toekomst.
Hun leven lijkt geen toekomst te hebben.
Er is geen eind aan de tunnel.
Er is geen licht,
er is geen leven…
Heeft God zijn mensen vergeten ?

Johannes roept mensen wakker
uit hun levenswoestijn.
Maak je kromme wegen recht,
effen de heuvels in je leven en in de wereld.
Dan pas kan iedereen verder,
dan breekt een toekomst aan.

En wij?
Is ons leven ook een woestijn zonder toekomst?
Durven wij een stap zetten?
De berg van de armoede moet worden geëffend.
De kronkelende weg van onrecht
slingert nog steeds in onze wereld.

Heb jij die stem gehoord?
Sta op en begin eraan…
vandaag nog.
Dan maken we ruimte voor het Kerstekind.

Verbonden met elkaar bidden we

Bidden wij
voor de velen die in woord en daad getuigen van het Licht:
voor de vele vrijwilligers die blijven opkomen voor mensen in armoede,
voor hen die onrecht op de woonmarkt blijven aankaarten,
voor hen die in vele contacten de hoop blijven voeden,
dat ze volhouden en op onze sympathie mogen rekenen.
Laten wij bidden…

Bidden wij
voor mensen die hun tijd en energie steken in het leggen van verbindingen,
voor hen die mensen samen brengen en samen houden
vanuit een grote bezorgdheid voor elkaar.
Voor hen die toekomst willen maken voor alle mensen,
voor hen die iedereen uit de marge willen halen; vooral de kleinste, de meest kwetsbare.
Dat ze volhouden en op onze sympathie mogen rekenen.
Laten wij bidden…

Bidden wij
voor mensen die hun best doen om voor henzelf en hun gezin
een sober, maar kwalitatief goede woonst te maken.
Ondanks goede wil en inspanningen slagen ze daar niet altijd in,
vaak door omstandigheden buiten hun wil.
Dat ze zich niet schuldig voelen of beschaamd,
dat ze volhouden en op onze sympathie mogen rekenen.
Laten wij bidden…
 
Bidden wij voor onszelf, uitkijkend naar het feest van Kerstmis.
Dat onze levensstijl getuigt van een juist aanvoelen,
solidariteit en dienstbaarheid zijn wezenlijker dan consumeren en gezelligheid.
Bidden we ook voor de zieken uit ons midden, voor hun mantelzorgers
en voor allen die in eenzaamheid leven in deze donkere tijd.
Dat ze volhouden en op onze sympathie mogen rekenen.
Laten wij bidden…

afbeelding 1ste zondag advent 03.jpg

Goede God,
er is deze dagen heel veel dat ons zin geeft:
de gezelligheid thuis,
een kerstboom en kerststal,
en nog veel meer.
Tegelijk voelen we aan,
dat het om meer gaat.
Uw menswording is een oproep aan ons
om te leven in solidariteit en vriendschap.
Wij bidden dat wij openstaan
voor de diepe betekenis van het kerstfeest,
en dat wij er uw oproep in erkennen
om blijvend van uw goedheid te getuigen.
Amen.

bottom of page