top of page

 

Advent 
   
   1ste zondag

afbeelding 1ste zondag 01.jpg
25/FEB

Debate: God in the Modern World

Wednesday, February 25 at 15:00

29/FEB

Easter Prayers

Sunday, February 29 at 19:00

"So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand."

Isaiah 41:10

AN INCLUSIVE COMMUNITY FOR ALL WHO

EERSTE LEZING
     Uit de profeet Jesaja.  (63,16b-17.19b; 64,3b-8)
 
U, Heer, onze vader,
van oudsher heet U onze verlosser.
Waarom, Heer, liet U ons van uw wegen afdwalen,
waarom liet U ons hart verstenen,
zodat het U niet meer vreest?
Keer terug, omwille van uw dienstknechten,
de stammen die uw eigendom zijn.
Als U de hemel toch openscheurt om af te dalen!
De bergen zouden wankelen voor uw aangezicht.
 
Geen oog heeft een god buiten U gezien,
die zo optreedt voor de mensen die op Hem vertrouwen.
U ontmoet mensen die recht doen,
en uw wegen gedenken.
U bent kwaad, want wij zondigden.
U bent kwaad op ons omdat we zondigden,
toch worden wij gered.
Wij hebben ons allemaal verontreinigd,
heel onze gerechtigheid werd als bevlekte kleren;
wij zijn allen als verwelkte bladeren
de wind van onze zonden blaast ons weg.
Niemand is er die uw naam nog aanroept,
niemand heeft de moed om op U te steunen;
want U hebt uw gelaat voor ons verborgen,
en ons prijsgegeven aan onze schuld.
En toch, Heer, bent U onze vader.
Wij zijn de leem, U bent de boetseerder,
wij zijn allen het werk van uw hand.
Heer, wees niet te zeer kwaad.
Gedenk niet eeuwig onze schuld;
kijk op ons neer, wij zijn allen uw volk.

 

TWEEDE LEZING
     Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs  (1,3-9)
 
Zusters en broeders,
 
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
 
Ik dank mijn God altijd voor u,
omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken.
Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden.
Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst
dat het getuigenis over Christus diep bij u geworteld is,
en hierdoor ontbreekt het u
terwijl u wacht op de komst van onze Heer Jezus Christus,
aan geen enkele gave van de Geest.
Hij is het ook die u tot het einde toe de vaste zekerheid geeft
dat u geen blaam zal treffen
op de dag van onze Heer Jezus Christus.
God, door wie u geroepen bent om één te zijn
met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer,
is trouw.


 


EVANGELIE
     Uit de blijde boodschap van onze Heer Jezus
     zoals die voor ons werd opgetekend door Marcus (13,33-37)
 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
'Pas op, wees waakzaam,
want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen.
Het is als met een man die op reis ging:
hij verliet zijn huis
en droeg het beheer over aan zijn dienaren,
die elk een eigen taak kregen,
en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden.
Wees dus waakzaam,
want jullie weten niet wanneer de beer des huizes komt,
‘s avonds, of midden in de nacht,
of bij het eerste hanengekraai, of ‘s morgens vroeg.
Laat hij jul­lie niet slapend aantreffen
wanneer hij plotseling komt.
Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen:
wees waak­zaam!'

 

OVERWEGING

God is er altijd. Toch zeggen sommige teksten dat Hij "terugkomt". Hoe kunnen wij dat verstaan?

God is altijd onder ons aanwezig, vaak versluierd, vaak onzichtbaar. Maar soms ervaren mensen Hem ook merkbaar. Dan zeggen zij: "dat Hij Zich openbaarde". Je kan God inderdaad ervaren in de blijde lach van een kind, in een vragende handen van een arme, in de lijdende ogen van de eenzame. Ziet iedereen Hem dan? Neen! Alleen wie gelovig kijkt, kan doorheen een kind dat glimlacht de menslievendheid zien van onze God, die ons nieuw leven biedt. Alleen wie gelovig kijkt, kan doorheen de arme die hem aanklampt het gelaat zien van onze God, die om medelijden smeekt. Alleen wie gelovig kijkt, kan doorheen de eenzame de aanwezigheid zien van onze God. Gods merkbare, maar steeds verhulde aanwezigheid, vraagt dat wij met een gelovig hart en een gelovige blik kijken naar de dingen en de mensen op onze wereld.

God is nooit afwezig. Wel hebben wij soms het gevoel dat Hij ver weg is. Gods afwezigheid is een manier om te zeggen dat wij soms gedeeltelijk blind kunnen zijn voor Zijn merkbare aanwezigheid. Dan is dat omdat wij met te weinig diepte kijken, omdat wij, overweldigd misschien door tegenslagen, slechts oppervlakkig kijken en niet meer doorheen de zichtbare dingen Zijn onzichtbare aanwezigheid herkennen. Als God verdwijnt uit ons gezicht is het omdat wij Hem minder zien en ervaren.

Dat "God terugkomt" betekent dan dat er bij ons een een verandering kan gebeuren waarbij wij opnieuw bewuster en dieper gaan kijken naar de gebeurtenissen in ons leven, zodat wij opnieuw Zijn aanwezigheid gaan herkennen rondom ons.

Tegenslagen, onzekerheid en ontgoocheling kunnen zó de overhand krijgen dat onze gelovige blik vertroebeld wordt. Onze maatschappij lijkt nogal ontwricht, door geweld, door een financiële crisis, door morele ontreddering. Zo kunnen wij ons afvragen: "Hoelang gaat dat nog duren?" Het evangelie geeft hierop geen antwoord en doet geen voorspellingen over tijd en uur waarop de situatie zal veranderen. Wel verkondigt het evangelie drie dingen: de zekerheid dat God terugkomt; de noodzaak van actieve inzet ondertussen en dat op de concrete plaats waar wij op het huidig ogenblik verantwoordelijkheid kunnen nemen; en de uitnodiging tot voortdurende wakkerheid om de tekens van nieuw leven nu reeds te durven herkennen.

Het is merkwaardig dat het evangelie met zo’n stelligheid zegt dat God zeker terugkomt, zich opnieuw zal openbaren en ons zal redden. Het wordt inderdaad Kerstmis, ook dit jaar. Voor een gelovige is daar duidelijk geen twijfel over. Daarmee wordt niet alleen verkondigd dat onze God absoluut trouw is. Maar daarmee wordt ook bevestigd dat wij opnieuw tot leven kunnen komen. Wat wij ook aan donkere ervaringen hebben meegemaakt, wij hebben in ons de kracht om opnieuw levende mensen te worden. We kunnen opnieuw leven vanuit hoop.

Alleen het tijdstip waarop dit zal gebeuren, blijft onzeker. De echte beleving van Kerstmis valt niet voor iedereen precies op 25 december. De nadruk op de onzekerheid van het tijdstip is een manier om te zeggen dat wij nú onze verantwoordelijkheid opnemen en ons zeker nú gedragen als goede beheerders van de ons toevertrouwde opdracht als gelovige: leven in het spoor van Jezus. Het evangelie zegt ons met andere woorden : "Doe juist nu uw werk voort. Blijf goed doen wat gedaan moet worden, zelfs te midden van de grootste tegenslagen."

Maar daarbij klinkt een oproep tot wakkerheid, een uitdaging om ook te midden van de ontgoochelingen, alert te zijn en toch de kleine tekens van Gods liefdevolle aanwezigheid te zien.

Bij het begin van de advent worden ons geen onzekere toekomst voorgehouden, wordt ons geen schrik voor het zogenaamde einde van de wereld aangepraat, maar worden wij uitgenodigd tot actieve inzet in onze dagelijkse verantwoordelijkheden, ieder op zijn eigen plaats binnen onze gemeenschap. Dat is de beste manier om, ondanks alles, mee te werken aan de komst van Gods koninkrijk van vrede, waarheid en gerechtigheid.

 

Frans Mistiaen, s.j.

bijbel.jpg

bottom of page